על מנת לסייע לפיתוח וקידום עסקים במדינת ישראל ולפתור חסמים בהליכי הרישוי הוטמעה רפורמה בתחום רישוי עסקים. משרד הפנים האחראי על חוק רישוי עסקים הוביל את המהלך במטרה לפשט וליעל את תהליכי הוצאת רישיונות עסק.
הרפורמה ברישוי עסקים נכנסה לתוקף בהדרגה עם פרסום המפרטים הראשונים על ידי משרדי הממשלה בסוף שנת 2013.
בבסיס הרפורמה עומדים מספר פרמטרים שבעזרתם משרד הפנים ,משרדי הממשלה נותני האישור והרשויות המקומיות מקווים לפשט ולייעל את תהליך הוצאת רישיון העסק.

המדדים הם: יעילות, שקיפות, הוגנות וזמינות.

ערך היעילות מדגיש את הצורך להתנהל ביעילות מול תהליך הרישוי, בפועל בוצעו שינויים בצו רישוי עסקים כדי לפשט את התהליך.
ערך השקיפות מדגיש את מחויבות המערכת לפרסם את דרישותיה באופן ברור ואחיד לגבי כל פריטי הרישוי- לרכז ככל הניתן את כל הדרישות מבעל העסק בתהליך קבלת רישיון או חידושו.
ערך ההוגנות מאפשר ליזמים הרוצים לערער על סירוב / החלטה אחרת בגין בקשתם לקבל רישיון עסק לפנות לגורם השגה (ערר) המיוצג על ידי בעלי תפקידים בכירים במשרדי הממשלה או ברשויות לבחון את החלטות הסירוב (סעיף 7ג5 בחוק).
ערך הזמינות מעניק גישה נוחה לקבלת מידע עכשווי בתחום הרישוי לכלל הציבור על ידי הנגשת מידע מלא ומפורט באתר המועצה ובמחלקת רישוי עסקים במועצה - המטרה לאפשר גישה נוחה וישירה לקבלת מידע באופן נגיש וזמין לכולם.
על עסקים טעוני רישוי המתנהלים בשטחי המועצות המקומיות והמועצות האזוריות ביהודה והשומרון (“איו”ש”, “האזור”), יחולו הוראות

תקנון המועצות האזוריות (יהודה ושומרון), תשל”ט- 1979 (להלן: “תקנון המועצות האזוריות”) ותקנון המועצות המקומיות (יהודה והשומרון) תשמ”א-1981 (להלן: “תקנון המועצות המקומיות”).

תקנון המועצות המקומיות (יהודה ושומרון), תשמ”א – 1981
אתר המפרטים האחידים ברישוי עסקים
בהתאם להוראות סעיף 7ג3 ל חוק רישוי עסקים תשכ״ח-1968 המסמכים הנדרשים מטעם רשות רישוי לפי סעיף 6ד לחוק, התנאים הנדרשים מטעמה לפי סעיף 7 לחוק וכל החלטה או הוראה אחרת מטעמה לפי חוק זה לעניין סוג מסוים של עסקים, לרבות החלטות לפי סעיפים 2א, 8 ו-8א לחוק, וחוקי עזר לפי סעיף 11ג לחוק, בכל הנוגע לעסקים הכלולים במפרט האחיד, יפורסמו באתר האינטרנט של המועצה תחת הכותרת רשות הרישוי.
צו רישוי עסקים
קישור תצהיר לכבאות