עפ"י הוראות חוק הרשויות המקומיות (ממונה על תלונות הציבור), תשס"ח-2008 (להלן החוק), הממונה מהווה כתובת לכל אדם המבקש להגיש תלונה על המועצה והגופים הנתונים לביקורת מבקר המועצה
להוציא את תאגיד המים הפועל מכוח חוק תאגידי מים וביוב התשס"א-2001.

הממונה מברר תלונות פרטניות על מנת לפתור בעיות במסגרת היחסים בין הציבור הרחב לבין המועצה והגופים המבוקרים, שמירת זכויותיו וקבלת שירות יעיל ואיכותי.
החוק מסדיר את תהליך הטיפול בתלונות ונותן לממונה סמכויות לצורך ביצוע תפקידו.
החוק מחייב כל רשות מקומית למנות ממונה וקובע הסדרים למינויו ולפעילותו, לרבות עצמאותו במילוי תפקידו, חובת הסודיות, אופן הגשת התלונה, תלונות שאין לבררן, דרכי בירור התלונה, תוצאות הבירור, הגשת דוח שנתי לראש המועצה ולמועצה על פעילותו ועוד.

במסגרת החוק כל אדם רשאי להגיש תלונה על הרשות המקומית ומוסדותיה, על עובדיה ועל נושאי משרה בה וכן על כל גוף עירוני מבוקר בעניינים הנוגעים למילוי תפקידם.

בהגשת תלונה יש לציין את:

  • שם המתלונן ומענו.
  • דרכי ההתקשרות - טלפון, פקס, כתובת מייל, כתובת למשלוח מכתב דרך דואר.
  • תיאור מפורט של העניין עליו נסבה התלונה, לרבות המועד וכל פרט אחר הנוגע לעניין והמסייע לבירור יעיל של התלונה.

הממונה אינו הכתובת הראשונה למתלונן ואינו מהווה תחליף לממלאי התפקידים השונים באשר לאחריותם בנושאים עליהם מופקדים.
הממונה מברר את התלונה לאחר שהמתלונן פנה תחילה לגורמים המוסמכים במועצה ו/או לגוף המבוקר ולא נענה או הטיפול אינו לשביעות רצונו.
אם העלה בירור התלונה קיומו של ליקוי, רשאי הממונה להצביע על הצורך בתיקון הליקוי, על הדרך והמועד לכך. העובד או מנהל המחלקה עליו, יודיעו לממונה על האמצעים שננקטו לתיקון הליקוי בתוך המועד האמור.
עם זאת דוחות הממונה או כל מסמך שהוציא או הכין במילוי תפקידיו, לא ישמשו ראיה בכל הליך משפטי או משמעתי.

דרכי ההתקשרות עם הממונה:

  • טלפונית למשרד, דרך מוקד המועצה או השארת הודעה שם.
  • מכתב רשום שיופנה למבקר.
  • מכתב שיימסר במזכירות המועצה ויתועד בחותמת נתקבל.
  • אימייל דרך צור קשר באתר המועצה.
  • תלונה בעל פה, אך על המתלונן יהיה למסור את כל פרטיו ולחתום על התלונה שתירשם מפיו בלשכת הממונה וזאת לאחר תיאום מראש.

פרטי התקשרות:

טלפון – 02-9946620 או 02-9946606
פקס – 02-9409197
כתובת דואר אלקטרוני [email protected]
דואר ישראל – פניות הציבור
מועצה אזורית בקעת הירדן
ד.נ. ערבות הירדן
מיקוד 9190600