תדריך להגשת בקשה להיתר בנייה

 1. מתן מידע להיתר (טופס "זכויות בנייה")

כנדבך ראשון בטרם הגשת היתר הבנייה ובהתאם לחוק תכנון ובנייה על הפונה לברר את זכויות הבנייה.
לצורך קבלת מידע על המבקש לפנות למחלקת הנדסה בשעות קבלת הקהל ולקבל מהם את תקנות הבנייה לאזור בו הוא עתיד לבנות.

 1. בקשה להיתר בנייה

בקשה להיתר בנייה חייבת עפ"י חוק להיות ערוכה ומוגשת ע"י אדריכל/מהנדס או הנדסאי הרשומים בפנקס המורשים.
הבקשה תיערך עפ"י תקנון הבנייה מתייחס לזכויות הבנייה ומתבסס על תוכנית המתאר/המפורטת החלה במגרש והמפרטת את ייעוד הקרקע, השימושים שטחי בנייה, קווי בניין, מרחקים מינימאליים, גבהי מבנים, גדרות, פרטי בינוי שונים, גובה 0.00 ועוד.
במידה ובמתחם קיימת תכנית בינוי ופיתוח חובה להתייחס לפרטי הגדרות, קירוי החנייה, כיווני כניסה למגרש וכו'.
על עורך הבקשה להגיש תכניות להיתר בהתאם לתקנות הנ"ל.

 1. פתיחת תיק בקשה להיתר

לאחר הכנת הבקשה (גרמושקה), ובו כל המסמכים שיצוינו להלן יובא התיק למשרד הוועדה המקומית לתכנון ובנייה לשם פתיחת תיק הרישוי.
אחרי בדיקת רכזת הרישוי יוגש למבקש ולעורך הבקשה גיליון דרישות לתיקונים לתכנית. לאחר סיום התיקון ע"י עורך הבקשה ולאחר אישור רכזת הרישוי יכנס התיק לוועדה לתכנון ובנייה לאישור סופי.

 1. אגרות בנייה

תנאי נוסף להוצאת היתר הבנייה הינו תשלום אגרת בנייה.
את תשלום האגרה ניתן לשלם בבנק הדואר או לחילופין בגזברות המועצה.

להלן התעריפים

*מעודכן לתאריך 23/05/17

 • פתיחת תיק - 24.82 ₪
 • אגרת בניה למ"ר - 32.73 ₪ למ"ר
 • אגרת ביוב למ"ק - 22.75 ₪ למ"ר

בכבוד רב,
אדר' זיבי אדלשטיין
מהנדסת המועצה

אופן עריכת תכנית (גרמושקה) להיתר:

טופס 1 – תקנה 2 (א) נא להקפיד למלא את כל הפרטים, חתימות ותאריכים

תרשים סביבה בקנ"מ 1:2500, נא לציין מספרי המגרשים, קואורדינטות ופרטים נוספים שיאפשרו לאתר את מיקום המגרש בשטח.
 
תכנית מדידה

בקנ”מ 1:250, מפת מדידה ערוכה וחתומה ע"י מודד מוסמך ומעודכנת עד לחצי שנה מיום ההגשה. יש להקפיד לסמן גובה מפלס הכניסה של המבנה הקיים, קווי ביוב קיימים, גדרות קיימות, בריכות ביוב קיימות, וכיוון זרימת הביוב.

* יש להבהיר כי במדידת נחלות עם שטח משקי צמוד יש למדוד את מגרש המגורים והמגרש המשקי!

חישוב שטחים בקנ”מ 1:100, שרטוט וסכמה של כל קומה וחישוב שטחים מפורט, (כל שטח מקורה ייחשב כשטח עקרי).
שטח הממ"ד נכלל כשטח עקרי.
תכנית פיתוח בקנ”מ 1:100, יש לשרטט קומת קרקע על רקע מפה מצבית.
לסמן מפלסי קירות תומכים, גדרות ומדרכות. לסמן מערכת ביוב, חניית כלי רכב וכל פרט הקשור לקרקע. יש להתייחס למפלסים של המגרשים הסמוכים. לסמן מקום פח אשפה, פילר חשמל ומים.
תכנית קומות בקנ”מ 1:100, תכנית כל קומה בדף ניפרד, יש לציין את כל המידות הדרושות (מידות חיצוניות ופנימיות), מפלסי הקומות וייעוד החללים, כולל צביעת תוכניות.
תכנית הגג בקנ”מ 1:100, מבט על הגג. יש לציין מפלסים ולסמן קונטור הקומה שתחתיו בקו מקווקו. כמו כן המידות והפרטים המצויים על הגג (שיפועים, מפלסים, ניקוז, קולטי שמש, ארובות, פתחי אוורור אנטנות, מעקות וכו').
חתכים בקנ”מ 1:100, שרטוט חתכים לאורך ולרוחב, דרך חדר המדרגות, הממ"ד ושיא גג רעפים, לאורך כל שטח המגרש ורוחב הדרך. יש לציין גבולות המגרש, גובה כל פרטי הבניין (רצפות, גגות, פתחים וכו' ביחס לגובה 0.00 + ), כמו כן, יש לציון קרקע טבעית וקרקע סופית ומפלסה , קירות תומכים ומסלעות, מיקום קולטי השמש וגבולות המגרש. מידות ומפלסים מעבר לגדרות.
חזיתות בקנ”מ 1:100, שרטוט כל אחת מהחזיתות. פירוט פני הקרקע הקיימים והמתוכננים מעבר לגבולות המגרש. לכלול חתך לאורך החנייה כולל מפלס הכביש.יש לציין גובה של כל פרטי הבניין ביחס לגובה 0.00 +. כמו כן, יש לציין מפלסים לגדרות, קירות תומכים ומסלעות, מיקום קולטי שמש וגבולות מגרש.
תכנית ממ"ד חלק מתכנית ההגשה בק"מ 1:50 עפ"י הנחיות הג"א

אישורים נדרשים:

 • רישיון בתוקף של עורך הבקשה והמהנדס.
 • אישור הג"א, וחתימת הג"א על התוכניות.
 • חתימת וועד ישוב (לפני החלטת הוועדה).
 • חתימת בעל הזכות בנכס ( מנהל חטיבה להתיישבות).

 * ייתכנו אישורים שונים עפ"י החלטת הוועדה.

לפרטים נוספים יש לפנות למח' ההנדסה במועצה